Sam■ykktir

Sam■ykktir Atvinnu■rˇunarfÚlags Eyjafjar­ar (AFE), bygg­asamlags á I. Kafli á Stofnun og hlutverk á 1.gr. á Heiti fÚlagsins, a­ild og starfssvŠ­i á Heiti

Sam■ykktir

Samþykktir Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar (AFE), byggðasamlags

 

I. Kafli

 

Stofnun og hlutverk

 

1.gr.

 

Heiti félagsins, aðild og starfssvæði

 

Heiti félagsins er Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, skammstafað AFE. Félagið er stofnað samkvæmt VIII. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 með síðari breytingum. Heimili þess og varnarþing er á Akureyri.

 

Núverandi aðilar félagsins eru Akureyrarbær, Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur og Hörgársveit. Vilji fleiri sveitarfélög gerast aðilar að AFE er það háð samþykki þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að félaginu á hverjum tíma. Starfssvæði félagsins er bundið við aðildarsveitarfélögin, nema stjórn ákveði annað.

 

2. gr.

 

Tilgangur

 

AFE er ætlað að vera leiðandi afl í uppbyggingu atvinnu og þróunar á Eyjafjarðarsvæðinu með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, efla hagvöxt, auka fjölbreytileika þeirra starfa sem í boði eru, skapa hagstæð skilyrði fyrir ný verkefni og tækifæri og efla Eyjafjörð sem eftirsóttan valkost til búsetu. Þetta skal gert meðal annars með því að stuðla að betri rekstrargrundvelli atvinnulífsins og betri samkeppnishæfni Eyjafjarðarsvæðisins gagnvart öðrum svæðum innanlands sem utan.

 

AFE er einnig ætlað að vera samráðsvettvangur aðildarsveitarfélaganna í sameiginlegum hagsmunamálum.

 

3. gr.

 

Verkefni AFE

 

Verkefni AFE eru skv. ákvæðum laga og reglugerða og/eða eftir því sem um semst milli viðkomandi sveitarfélaga. Þau eru meðal annars:

 

  1. Málsvörn og hagsmunagæsla sveitarfélaganna í atvinnumálum gagnvart utanaðkomandi aðilum, þ.e. ríkisstjórn, ríkisstofnunum, embættismönnum og innlendum og erlendum fjárfestum.
  2. Kynningar- og upplýsingaþjónusta til að laða að innlenda og erlenda fjárfesta svo og opinbera aðila til að standa að atvinnurekstri á Eyjafjarðarsvæðinu.
  3. Þjónusta við sveitarfélög varðandi atvinnu- og kynningarmál og stuðla að aukinni samræmingu í uppbyggingu atvinnu á svæðinu.
  4. Auka samstarf fyrirtækja á svæðinu til að efla Eyjafjörð sem eitt atvinnusvæði.
  5. Efla nýsköpun í atvinnulífinu með ýmsum könnunar- rannsóknar- og þróunarverkefnum.
  6. Sveitarstjórnarmál og verkefni sem varða héraðið í heild, t.d. á sviði skipulagsmála og tillögur um hvaðeina, sem verða má svæðinu til gagns.
  7. Önnur verkefni sem varða svæðið sem heild eða hluta þess og sveitarstjórnir, sem aðild eiga að AFE, óska að fela félaginu, samkvæmt samkomulagi þar um. Þó er AFE ekki ætlað að stunda atvinnurekstur og ráðgjöf sem er í samkeppni við einstaklinga, félög eða fyrirtæki á almennum markaði.

 

Um hvert ofangreindra verkefna skal eftir því sem við á gera samning sem skuldbindur einstök sveitarfélög til þátttöku í viðkomandi verkefni innan AFE.

 

AFE er heimilt að taka að sér verkefni frá öðrum aðilum er lúta að atvinnu- og þróunarmálum á svæðinu.

 

II. Kafli

 

Rekstur og ábyrgð

 

4. gr.

 

Fjármál AFE

 

Rekstrarárið er almanaksárið. Fjárhags- og starfsáætlun félagsins skal gerð eigi síðar en í lok þriðja ársfjórðungs fyrir komandi starfsár og lögð fyrir stjórn til samþykktar. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri félagsins gagnvart stjórn.

 

Sveitarfélög sem aðild eiga að AFE skulu greiða rekstrarframlög miðað við íbúafjölda. Miða skal við íbúafjölda 1. desember árið á undan. Framlög skulu taka mið af breytingum á vísitölu neysluverðs frá almanaksári þess sem aðalfundur fjallar um.

 

Rekstrarframlagið skal standa undir rekstri félagsins og þeim verkefnum sem stjórn þess ákveður. Rekstrarframlagið skal ákvarðast á ársfundi og skal stjórn félagsins gera tillögur að breytingum á því. Taki Stjórn félagsins að sér verkefni frá öðrum stofnunum eða félögum skal viðkomandi aðili greiða allan kostnað þeim samfara.

 

Aðrar tekjur eru lögboðin framlög ríkis og sveitarfélaga til einstakra verkefna sem heyra undir félagið, framlög ríkis, sveitarfélaga eða annarra skv. samningum, tekjur af eignum, styrkir vegna þátttöku í verkefnum og sala á þjónustu.

 

Stjórn skal setja félaginu verklagsreglur um fjárreiður, meðferða fjármuna og rekstrarfyrirkomulags.

 

5. gr.

 

Ábyrgð sveitarfélaga

 

Sveitarfélögin bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum gagnvart kröfuhöfum, sbr. 5 mgr. 82. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúafjölda sveitarfélags.

 

III. Kafli

 

Kosning stjórnar, hlutverk o.fl.

  

6. gr.

 

Stjórn

 

Stjórn skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara og skal hún skipuð á aðalfundi AFE ár hvert.

 

Í stjórn tilnefnir Akureyrarbær tvo aðalmenn og einn til vara og önnur

 

aðildarsveitarfélög tilnefna þrjá aðalmenn og einn til vara.

 

Aldursforseti skal boða til fyrsta funda nýkjörinnar stjórnar. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar. Kjörtímabil stjórnar er á milli aðalfunda. Hætti stjórnarmaður, forfallist varanlega eða látist skal viðkomandi aðildarsveitarfélag tilnefna nýjan fulltrúa.

 

Meirihluti stjórnar getur skuldbundið félagið. Stjórn hefur fullt umboð þeirra sveitarfélaga sem að félaginu standa til að ráðstafa rekstrarframlagi og sértekjum þess. Stjórnin skal sjá til þess að rekstrarframlög og sértekjur standi undir kostnaði við reksturinn. Ef þörf er á auknu fjármagni skal leita eftir heimildum eða auknum framlögum frá aðildarsveitafélögunum.

 

Eftir hverjar reglulegar sveitarstjórnarkosningar skal stjórn skipa í þær stjórnir, ráð og nefndir sem henni er ætlað að tilnefna í, samkvæmt tilnefningum frá aðildarsveitarfélögnunum.

 

7. gr.

 

Fundir stjórnar

 

Stjórn heldur fundi einu sinni í mánuði að jafnaði og oftar ef þurfa þykir. Skylt er að halda fund ef tveir stjórnarmenn æskja þess. Stjórnarfundur er lögmætur og telst ályktunarhæfur ef á fundinum er meirihluti stjórnar.Samþykktir stjórnar ná aðeins fram að ganga að þær séu studdar af fulltrúum þeirra sveitarfélaga sem bera meirihluta kostnaðar við rekstur félagsins.

 

Um boðun funda og fundarsköp gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998, eftir því sem við á, sem og reglur AFE um fundarsköp.

 

Stjórnarformaður stýrir fundum stjórnar. Stjórnin kýs fundarritara úr sínum hópi eða velur sérstakan fundarritara. Stjórnarformaður skal sjá til þess að fundargerðir séu skipulega færðar á tölvutækt form, en viðstaddir stjórnarmenn kvitta fyrir samþykktum hvers fundar í sérstaka gerðarbók.

 

8. gr.

 

Hlutverk stjórnar

 

Að ráða framkvæmdastjóra sem er ábyrgur fyrir daglegum rekstri samlagsins.

 

Að móta stefnu og gera tillögur um framtíðarmarkmið.

 

Að hafa eftirlit með rekstri svo sem bókhaldi og fjárreiðum, sjá um að lögum og reglugerðum sé fylgt o.s.frv.

 

Að samþykkja starfs- og fjarhagsáætlanir félagsins.

 

Að gæta hlutleysis og varast að það dragi taum einstakra aðila sem eiga aðild að rekstri þess.

 

Að undirbúa aðalfund.

 

Að gera eignaraðilum grein fyrir áætlunum varðandi ráðstöfun fjármuna.

 

Að leggja fram skýrslu stjórnar og ársreikninga.

 

Að koma fram fyrir hönd AFE gagnvart dómstólum og stjórnvöldum.

 

Að gera tillögur til aðildarsveitarfélaga um rekstrarframlag.

 

Önnur verkefni sem stjórn kunna að vera falin.

 

9. gr.

 

Aðalfundur, reikningar og endurskoðun þeirra

 

Hvert sveitarfélag sem aðild á að félaginu tilnefnir einn fulltrúa til að fara með umboð sveitarfélagsins á aðalfundi þess. Að öðru leyti er aðalfundur að jafnaði opinn öllum. Aðalfund skal að jafnaði halda í síðasta lagi í lok maí.

 

Ársreikning fyrir næstliðið ár skal leggja fram á aðalfundi og bera upp til samþykktar. Reikningarnir skulu vera endurskoðaðir og áritaðir af löggiltum endurskoðanda, sem stjórnin ræður.

 

Á dagskrá aðalfundar skal taka fyrir í eftirfarandi röð:

 

Skýrslu stjórnar

 

Ársreikninga

 

Umræðu um skýrslu stjórnar og afgreiðslu ársreikninga

 

Breytingar á samþykktum

 

Skipun stjórnar

 

Fjárhæð rekstrarframlags aðildarsveitarfélaganna til AFE per íbúa skv. íbúaskrá 1. desember árið á undan.

 

Ákvörðun um þóknun stjórnar

 

Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu

 

Önnur mál

 

Auk aðalfundar að vori skal halda haustfund, sem ætlað er að vera samráðsvettvangur aðildarsveitarfélaganna vegna sameiginlegra hagsmunamála. Kosning til setu á haustfundum fer fram í upphafi kjörtímabils. Á haustfund tilnefnir Akureyrarbær sex fulltrúa, Dalvíkurbyggð þrjá fulltrúa, Fjallabyggð þrjá fulltrúa , Eyjafjarðarsveit tvo fulltrúa og önnur sveitarfélög einn fulltrúa hvert”.

 

Ákvarðanir haustfundar eru ekki bindandi fyrir stjórn. Niðurstöðum haustfundar skal vísað til stjórnar til frekari úrvinnslu.

 

IV. Kafli

 

Endurskoðun samþykkta, úrsögn úr samlaginu o.fl.

 

10. gr.

 

Endurskoðun

 

Endurskoðun samþykkta skal að öðru leyti framkvæmd í samræmi við 83 gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.

 

Gangi sveitarfélag úr eða verði félagið lagt niður, skulu um það gilda ákvæði 84. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.

 

Samþykktir AFE eru byggðar á stofnsamningi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar b.s. á Akureyri, 15. október 1998 og fram komnum breytingum á síðari aðalfundum samlagsins. 

Atvinnu■rˇunarfÚlag Eyjafjar­ar

ááHafnarstrŠti 91á- 2. hŠ­ á| á600 Akureyri
á SÝmi: 460 5700 á|áákt. 551298-2729
á Netfang:áafe@afe.is

FrÚttabrÚf

Skráður þig til að fá fréttabréf okkar sent í tölvupósti.