Samþykktir Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar (AFE), byggðasamlags

I. Kafli
Stofnun og hlutverk
1. gr.
Heiti félagsins, aðild og starfssvæði
Heiti félagsins er Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, skammstafað AFE.  Félagið er byggðasamlag stofnað samkvæmt heimild í sveitarstjórnarlögum. Heimili þess og varnarþing er á Akureyri.
 
Núverandi aðilar félagsins eru Akureyrarbær, Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð, Eyjafjarðarsveit, Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur og Hörgársveit. Vilji fleiri sveitarfélög gerast aðilar að AFE er það háð samþykki þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að félaginu á hverjum tíma. Starfssvæði félagsins er bundið við aðildarsveitarfélögin, nema stjórn ákveði annað.
 
2. gr.
Tilgangur
AFE er ætlað að vera leiðandi afl í uppbyggingu atvinnu og þróunar á Eyjafjarðarsvæðinu með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, efla hagvöxt, auka fjölbreytileika þeirra starfa sem í boði eru, skapa hagstæð skilyrði fyrir ný verkefni og tækifæri og efla Eyjafjörð sem eftirsóttan valkost til búsetu. Þetta skal gert meðal annars með því að stuðla að betri rekstrargrundvelli atvinnulífsins og betri samkeppnishæfni Eyjafjarðarsvæðisins gagnvart öðrum svæðum innanlands sem utan.
AFE er einnig ætlað að vera samráðsvettvangur aðildarsveitarfélaganna í sameiginlegum hagsmunamálum.
 
3. gr.
Verkefni AFE
Verkefni AFE eru skv. ákvæðum laga og reglugerða og/eða eftir því sem um semst milli viðkomandi sveitarfélaga. Þau eru meðal annars:
 
Málsvörn og hagsmunagæsla sveitarfélaganna í atvinnumálum gagnvart utanaðkomandi aðilum, þ.e. ríkisstjórn, ríkisstofnunum, embættismönnum og innlendum og erlendum fjárfestum.
 
Kynningar- og upplýsingaþjónusta til að laða að innlenda og erlenda fjárfesta svo og opinbera aðila til að standa að atvinnurekstri á Eyjafjarðarsvæðinu.
 
Þjónusta við sveitarfélög varðandi atvinnu- og kynningarmál og stuðla að aukinni samræmingu í uppbyggingu atvinnu á svæðinu.
 
Auka samstarf fyrirtækja á svæðinu til að efla Eyjafjörð sem eitt atvinnusvæði.
 
Efla nýsköpun í atvinnulífinu með ýmsum könnunar- rannsóknar- og þróunarverkefnum.
 
Sveitarstjórnarmál og verkefni sem varða héraðið í heild, t.d. á sviði skipulagsmála og tillögur um hvaðeina, sem verða má svæðinu til gagns.
 
Önnur verkefni sem varða svæðið sem heild eða hluta þess og sveitarstjórnir, sem aðild eiga að AFE, óska að fela félaginu, samkvæmt samkomulagi þar um. Þó er AFE ekki ætlað að stunda atvinnurekstur og ráðgjöf sem er í samkeppni við einstaklinga, félög eða fyrirtæki á almennum markaði.
 
Um hvert ofangreindra verkefna skal eftir því sem við á gera samning sem skuldbindur einstök sveitarfélög til þátttöku í viðkomandi verkefni innan AFE.
 
AFE er heimilt að taka að sér verkefni frá öðrum aðilum er lúta að atvinnu- og þróunarmálum á svæðinu.
 
II. Kafli
Rekstur og ábyrgð
4. gr.
Fjármál AFE
Rekstrarárið er almanaksárið. Fjárhags- og starfsáætlun félagsins skal gerð eigi síðar en í lok þriðja ársfjórðungs fyrir komandi starfsár og lögð fyrir stjórn til samþykktar. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á rekstri félagsins gagnvart stjórn.
 
Sveitarfélög sem aðild eiga að AFE skulu greiða rekstrarframlög miðað við íbúafjölda. Miða skal við íbúafjölda 1. janúar á almanaksári sem hafið er.  Framlög skulu taka mið af breytingum á launavísitölu frá 1. janúar á almanaksári sem hafið er.
 
Rekstrarframlagið skal standa undir rekstri félagsins og þeim verkefnum sem stjórn þess ákveður. Rekstrarframlagið skal ákvarðast á ársfundi og skal stjórn félagsins gera tillögur að breytingum á því. Taki Stjórn félagsins að sér verkefni frá öðrum stofnunum eða félögum skal viðkomandi aðili greiða allan kostnað þeim samfara.
 
Aðrar tekjur eru lögboðin framlög ríkis og sveitarfélaga til einstakra verkefna sem heyra undir félagið, framlög ríkis, sveitarfélaga eða annarra skv. samningum, tekjur af eignum, styrkir vegna þátttöku í verkefnum og sala á þjónustu.
 
Stjórn skal setja félaginu verklagsreglur um fjárreiður, meðferða fjármuna og rekstrarfyrirkomulags.
 
5. gr.
Ábyrgð sveitarfélaga
Sveitarfélögin bera einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum gagnvart kröfuhöfum, sbr. 8 mgr. 94. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.  Innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúafjölda sveitarfélags.
 
III. Kafli
Kosning stjórnar, hlutverk o.fl.
6. gr.
Stjórn
Stjórn skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara og skal hún skipuð á aðalfundi AFE ár hvert.
 
Í stjórn tilnefnir Akureyrarbær tvo aðalmenn og einn til vara og önnur
aðildarsveitarfélög tilnefna þrjá aðalmenn og einn til vara.
 
Aldursforseti skal boða til fyrsta funda nýkjörinnar stjórnar. Stjórn skiptir með sér verkum á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar. Kjörtímabil stjórnar er á milli aðalfunda. Hætti stjórnarmaður, forfallist varanlega eða látist skal viðkomandi aðildarsveitarfélag tilnefna nýjan fulltrúa.
 
Meirihluti stjórnar getur skuldbundið félagið. Stjórn hefur fullt umboð þeirra sveitarfélaga sem að félaginu standa til að ráðstafa rekstrarframlagi og sértekjum þess. Stjórnin skal sjá til þess að rekstrarframlög og sértekjur standi undir kostnaði við reksturinn. Ef þörf er á auknu fjármagni skal leita eftir heimildum eða auknum framlögum frá aðildarsveitafélögunum.
 
Eftir hverjar reglulegar sveitarstjórnarkosningar skal stjórn skipa í þær stjórnir, ráð og nefndir sem henni er ætlað að tilnefna í, samkvæmt tilnefningum frá aðildarsveitarfélögnunum.
7. gr.
Fundir stjórnar
Stjórn heldur fundi einu sinni í mánuði að jafnaði og oftar ef þurfa þykir. Skylt er að halda fund ef tveir stjórnarmenn óska þess.
 
Stjórnarfundur er lögmætur og telst ályktunarhæfur ef á fundinum er meirihluti stjórnar. Samþykktir stjórnar ná aðeins fram að ganga að þær séu studdar af fulltrúum þeirra sveitarfélaga sem bera meirihluta kostnaðar við rekstur félagsins.
 
Um boðun funda og fundarsköp gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga, eftir því sem við á, sem og reglur AFE um fundarsköp.
 
Stjórnarformaður stýrir fundum stjórnar. Stjórnin kýs fundarritara úr sínum hópi eða velur sérstakan fundarritara. Stjórnarformaður skal sjá til þess að fundargerðir séu skipulega færðar á tölvutækt form, en viðstaddir stjórnarmenn kvitta fyrir samþykktum hvers fundar í sérstaka gerðarbók.
 
8. gr.
Hlutverk stjórnar
Að ráða framkvæmdastjóra sem er ábyrgur fyrir daglegum rekstri samlagsins.
 
Að móta stefnu og gera tillögur um framtíðarmarkmið.
 
Að hafa eftirlit með rekstri svo sem bókhaldi og fjárreiðum, sjá um að lögum og reglugerðum sé fylgt o.s.frv.
 
Að samþykkja starfs- og fjárhagsáætlanir félagsins.
 
Að gæta hlutleysis og varast að það dragi taum einstakra aðila sem eiga aðild að rekstri þess.
 
Að undirbúa aðalfund.
 
Að gera eignaraðilum grein fyrir áætlunum varðandi ráðstöfun fjármuna.
 
Að leggja fram skýrslu stjórnar og ársreikninga.
 
Að koma fram fyrir hönd AFE gagnvart dómstólum og stjórnvöldum.
 
Að gera tillögur til aðildarsveitarfélaga um rekstrarframlag.
 
Önnur verkefni sem stjórn kunna að vera falin.
 
9. gr.
Aðalfundur, reikningar og endurskoðun þeirra
Hvert sveitarfélag sem aðild á að félaginu tilnefnir einn fulltrúa til að fara með umboð sveitarfélagsins á aðalfundi þess. Að öðru leyti er aðalfundur að jafnaði opinn öllum. Aðalfund skal að jafnaði halda í síðasta lagi í lok maí.
 
Fundur telst löglegur ef hann er boðaður með sannalegum hætti með minnst 4 vikna fyrirvara.
 
Ársreikning fyrir næstliðið ár skal leggja fram á aðalfundi og bera upp til samþykktar. Reikningarnir skulu vera endurskoðaðir og áritaðir af löggiltum endurskoðanda, sem stjórnin ræður.
 
Á dagskrá aðalfundar skal taka fyrir í eftirfarandi röð:
 
Skýrslu stjórnar
 
Ársreikninga
 
Umræðu um skýrslu stjórnar og afgreiðslu ársreikninga
 
Breytingar á samþykktum, tillögur til lagabreytinga ásamt skýringum skulu sendar út þrem vikum fyrir aðalfund til aðildarfélaga, jafnframt skal þeirra getið í útsendri dagskrá.
 
Skipun stjórnar
 
Fjárhæð rekstrarframlags aðildarsveitarfélaganna til AFE per íbúa skv. íbúafjölda 1. janúar á almanaksári sem hafið er.
 
Ákvörðun um þóknun stjórnar
 
Hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu
 
Önnur mál
 
Auk aðalfundar að vori skal halda haustfund, sem ætlað er að vera samráðsvettvangur aðildarsveitarfélaganna vegna sameiginlegra hagsmunamála. Kosning til setu á haustfundum fer fram í upphafi kjörtímabils. Á haustfund tilnefnir Akureyrarbær sex fulltrúa, Dalvíkurbyggð þrjá fulltrúa, Fjallabyggð þrjá fulltrúa , Eyjafjarðarsveit tvo fulltrúa og önnur sveitarfélög einn fulltrúa hvert”.
 
Ákvarðanir haustfundar eru ekki bindandi fyrir stjórn. Niðurstöðum haustfundar skal vísað til stjórnar til frekari úrvinnslu.
 
IV. Kafli
Endurskoðun samþykkta, úrsögn úr samlaginu o.fl.
10. gr.
Endurskoðun
Samþykktir skal endurskoða eigi sjaldnar en á 10 ára fresti.
 
Gangi sveitarfélag úr eða verði félagið lagt niður, skulu um það gilda 95. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.
 
Samþykktir AFE eru byggðar á stofnsamningi Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar b.s. á Akureyri, 15. október 1998 og fram komnum breytingum á síðari aðalfundum samlagsins.
 
Samþykktir þessar eru samþykktar af eftirfarandi aðilum í umboði síns sveitarfélags á aðalfundi 21. júní 2018.
 
___________________________
f.h. Akureyrarbæjar
___________________________
f.h. Hörgársveitar
___________________________
f.h. Dalvíkurbyggðar
___________________________
f.h. Eyjafjarðarsveitar
___________________________
f.h. Fjallabyggðar
___________________________
f.h. Grýtubakkahrepps
___________________________
f.h. Svalbarðsstrandarhrepps
 
Getum við bætt síðuna?